Great Orme Tramway

Cwestiynau Cyffredin Covid-19

Cwestiynau Cyffredin Covid-19

Gwelwch Gwybodaeth i Ymwelwyr i yr hyn sydd angen i chi ei wybod cyn dod

Ga’ i archebu ymlaen llaw?
Na chewch, nid ydym yn cynnig gwasanaeth archebu ymlaen llaw.

A oes yn rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb? Ar y tram? Yn yr orsaf?
Oes – mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb yn yr orsaf a phan fyddwch yn teithio ar y tram, oni bai eich bod wedi eich eithrio am resymau meddygol. Os felly, siaradwch ag aelod o staff.

Pa mor hir fydd yn rhaid i mi aros am dram?
Rydym yn rhedeg y tram bob 15 munud gyda 48 o deithwyr ar bob taith. Bydd ein staff yn rhoi gwybod i chi am yr amseroedd aros pan fyddwch yn yr orsaf.

Sut ydych chi’n cadw at y canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol?
Rydym wedi cyflwyno systemau unffordd ac wedi gwneud newidiadau eraill i’r ffordd rydym yn gweithredu. Dilynwch yr arwyddion ar y safle a pharchwch y systemau unffordd. • Byddwch yn ystyriol a chadwch bellter rhesymol oddi wrth deithwyr eraill wrth i chi aros am y tram.

Sut ydych chi’n rheoli glanweithdra’r tramiau a’r gorsafoedd?
Mae’r tramiau a’r ardaloedd cyhoeddus eraill yn cael eu glanhau’n rheolaidd gyda threfn lanhau fanwl. Helpwch ni drwy ddefnyddio’r gorsafoedd glanhau dwylo.

Ga’ i dalu’n ddigyffwrdd?
Cewch, mae ein system dalu’n derbyn taliadau cerdyn digyffwrdd.

Ga’ i wneud archeb grŵp?
Nid ydym yn gallu derbyn archebion grŵp ar hyn o bryd. Mae croeso i chi gyrraedd ac aros eich tro.

Pam mae’n rhaid i mi roi fy manylion cyswllt pan fyddaf yn prynu tocyn?
Fel rhan o wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru, byddwn yn gofyn i chi am eich enw a rhif ffôn cyswllt. Byddwn yn cofnodi’r manylion hyn gyda’ch amser cyrraedd. Os bydd achos o’r coronafeirws yn cael ei olrhain yn ôl i’n heiddo, bydd gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru yn defnyddio’r wybodaeth hon i wirio a ydych chi, neu unrhyw un yn eich grŵp, wedi dod i gysylltiad ag ef.

A oes yna doiledau cyhoeddus yn y gorsafoedd?
Mae yna doiledau cyhoeddus yn y Ganolfan Ymwelwyr drws nesaf i Orsaf y Copa.

Hysbysiad Preifatrwydd COVID-19

Mae Rheoliad 12 o Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws (Rhif 2) (Cymru) 2020 yn dweud bod yn rhaid cymryd pob cam rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r Coronafeirws mewn eiddo sydd ar agor i’r cyhoedd neu lle mae gwaith yn digwydd, yn ogystal â lleihau lledaeniad y Coronafeirws gan y rhai hynny sydd wedi bod yn yr eiddo.

Ar gyfer pob cwsmer ac ymwelydd byddwn angen:

  • eu henw, neu os ydynt yn rhan grŵp o bobl o un aelwyd neu aelwyd estynedig, enw un aelod o’r aelwyd honno – yr ‘aelod arweiniol’.

  • rhif ffôn cyswllt ar gyfer pob cwsmer neu ymwelydd neu aelod arweiniol grŵp o bobl.
  • dyddiad yr ymweliad ac amser cyrraedd a gadael.

Bydd y wybodaeth yn cael ei chadw am 21 diwrnod i ddibenion Profi, Olrhain a Diogelu ac ar ôl y cyfnod hwnnw bydd yn cael ei dileu. Os bydd angen bydd y wybodaeth hon yn cael ei datgelu i Wasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gogledd Cymru.

Mae gwybodaeth fanylach am Hysbysiad Preifatrwydd Covid-19 y Cyngor