Great Orme Tramway

Ysgolion a Grwpiau

Yn galw holl athrawon ac arweinwyr grwpiau!

Dewch â grŵp i ddysgu am hanes y dramffordd a sut mae hi’n gweithio ac i ddarganfod yr holl bethau eraill sydd gan y Gogarth i’w cynnig.

Yn ogystal â theithio ar y tramiau, fe allwch chi archwilio’r mwyngloddiau hynafol a gwibio i lawr y llethr sgïo!

Beth am i chi gysylltu ag un o’n ymgynghorwyr cyfeillgar i archebu a threfnu eich taith? Gallwch dreulio bore neu brynhawn ar y Gogarth, neu hyd yn oed y diwrnod cyfan, yn dibynnu ar eich amserlen wrth gwrs. Fe allwch chi archebu taith ar y dramffordd yn unig neu fe allwch chi hefyd gyfuno eich taith gydag ymweliadau i atyniadau cyffrous:

Cy: Copper Mines

Ymweliad â'r mwyngloddiau copr oes efydd

Bydd y plant yn gwisgo het galed ac yn mwynhau taith dywys i lawr y mwyngloddiau diddorol. Mae’r daith yn para oddeutu un awr. Mae’r mwyngloddiau yn dro 5 munud o’r Orsaf Hanner Ffordd ac mae yno le dan do a’r tu allan i fwyta’ch cinio.

Ewch i wefan mwynglawdd copr

Environmental Group

Taith gerdded amgylcheddol gyda warden y parc gwledig

Bydd y warden ym mynd â chi ar daith llawn hwyl gan ddarparu gwybodaeth ddiddorol am yr amgylchedd ysblennydd a fydd yn addas i oedran y plant. Byddwch yn cwrdd â’r warden naill ai ar gopa’r Gogarth neu yn y Mwyngloddiau Copr a bydd y daith yn para oddeutu awr a hanner. Unwaith eto, mae lle dan do a’r tu allan i fwyta’ch cinio.

Ewch i wefan y Parc Gwledig

Prisiau tocynnau Ysgol

Tramffordd (dwy ffordd) – £4.60

Y Mwyngloddiau – £4.00

Taith Gerdded Parc Gwledig – £3.60

1 oedolyn yn teithio am ddim gyda phob 8 plentyn.

Bydd unrhyw oedolyn ychwanegol yn talu’r gyfradd ar gyfer ysgolion.

Sut i Archebu

Os hoffech chi drefnu ymweliad grŵp i Dramffordd y Gogarth defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Ffon: 01492 577877
Ebost: tramwayenquiries@conwy.gov.uk

Unwaith rydych chi wedi archebu, byddwch yn derbyn cadarnhad o’ch archeb a dogfen asesu risg grŵp. Fe sylwch wrth ddarllen eich llythyr cadarnhad ein bod ni’n wasanaeth cyhoeddus ac felly na allwn sicrhau y cewch chi deithio ar y dramffordd ar yr amser y bu i chi nodi. Fodd bynnag, i sicrhau eich bod yn teithio ar amser ceisiwch gyrraedd 10/15 munud yn gynt.

Ydych chi’n dod yma ar fws?

Gofynnwch i’ch gyrrwr eich gollwng yn Prince Edward Square (gweler y map isod) sydd wrth ymyl Pier Llandudno ac sy’n oddeutu 5 munud ar droed o’r dramffordd. Ewch ar hyd Church Walks a bydd y dramffordd ar y dde.

Map o'r dramffordd a'r ardal gyfagos

Gweld y Map Llawn a’r Allwedd neu Lawrlwytho Map PDF

Llenwch ein arolwg boddhad cwsmer, byddem yn falch o glywed gennych chi. PDF